fbpx

UAB „GO-ERP” projektai, dalinai finansuojami ES lėšomis

ES fondas Kuriame Lietuvos ateiti

Įmonės konkurencingumo didinimas tikslinėse eksporto rinkose

Siekiant tapti konkurencingais, žinomais ir įsitvirtinusiais tikslinėse eksporto rinkose, yra būtina didinti įmonės žinomumą, pristatyti inovatyvius kuriamus produktus tikslinėms rinkoms, todėl projekto įgyvendinimo metu, yra numatyta dalyvauti tarptautinėse parodose.

2019 m. rusėjo 27 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0094, skirta dalyvavimui tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimu metu bus dalyvaujama tarptautinėse parodose, kas turės teigiamos įtakos įmonės tarptautiškumo skatinimui, eksporto plėtrai, bei konkurencingumo didinimui.
Veiklų vykdymo laikotarpis: 2019.09.27 iki 2023.05.18.
Projekto biudžetas: 93.182.
ES paramos suma: 45.000.
Projektas dalinai finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

ES fondas Kuriame Lietuvos ateiti

ES projektas skirtas darbuotojų profesinei kvalifikacijai kelti

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. 

2019 m.  rugpjūčio 7 d. UAB „GO-ERP” pasirašė projekto finansavimo sutartį, pagal kurią įgyvendins projektą, kurio metu bus vykdomi IT sektoriaus darbuotojų mokymai.

Projekto pavadinimas
– UAB „GO-ERP” darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje
Projekto kodas –  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0009
Projekto tikslas – Projektu yra siekiama patobulinti darbuotojų kvalifikaciją darbo vietoje ir taip užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-07 – 2022-02-07
Projekto vertė: 44 380,84 eurai, iš kurių 31 066,58 eurai – Europos socialinio fondo ir 13 314,26 eurai pareiškėjo lėšos.
Projekto dalyvių skaičius: 24 asmenys.
Projekto vykdytojas: GO-ERP, UAB.
Projekto tikslinė grupė: įmonės darbuotojai
Projekto veiklos: IT sektoriaus darbuotojų mokymai
Projekto aprašymas: projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami mokymai įmonės darbuotojams darbo vietoje, kurie padės atnaujinti darbuotojų žinias, įgūdžius, kompetencijas, įgyti naujų įgūdžių.

Įgyvendinusi projektą įmonė ne tik pagerins darbuotojų žinias ir sustiprins kvalifikuoto personalo pajėgumus, bet ir didins savo konkurencingumą, žinomumą ir įsitvirtinimą rinkoje.

Kuriame Lietuvos ateiti logotipas

Projektas „MTEP veiklų vykdymas, siekiant sukurti inovatyvią aplinkos simuliavimo sistemą“

Š. m. balandžio 18 d. pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „MTEP veiklų vykdymas, siekiant sukurti inovatyvią aplinkos simuliavimo sistemą“ įgyvendinimo (Nr. J05-LVPA-K-04-0051).
Projekto įgyvendinimo metu, UAB ­“GO-ERP” vykdys MTEP veiklas, kurių deka bus siekiama sukurti naują unikalią aplinkos simuliavimo sistemą, panaudojant virtualios realybės ir fotogrametrijos mokslo principus.

Aplinkos simuliavimo sistemą sudarys:

  • Automatizuotas aplinkos skenavimo produktas;
  • Automatizuotas aplinkos atkūrimo trimatėje erdvėje produktas. 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 24 mėnesiai
Bendras projekto biudžetas: 745.251,37 Eur
ES parama: 335.363,16 Eur

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Kuriame Lietuvos ateiti logotipas

ES lėšomis finansuojamas projektas, skirtas inovatyviai vėjo jėgainės menčių paviršiaus inspektavimo technologijai sukurti

Atsižvelgiant į augančias vėjo jėgainių statybos apimtis tiek vietos, tiek regioninėse, tiek pasaulinėse rinkose, pastebimas poreikis teikti kokybiškas, ekonomiškai naudingas bei saugias vėjo jėgainių inspektavimo paslaugas, paremtas šiuolaikinėmis ir atliepiančiomis rinkos poreikius technologijomis, kurios leistų kontroliuoti vėjo jėgainės darbą, kontroliuoti ir valdyti trikdžius bei nustatyti jų įtaką energiją gaminančio įrenginio darbingumui, numatyti ir užtikrinti savalaikį renginio pakeitimą prieš jam sugendant. Vėjo jėgainių inspektavimo paslaugos taip pat prisidėtų prie energetikos tinklų, prie kurių prijungiama vėjo jėgainė, eksploatavimo išlaidų sumažinimo bei energetinių sistemų efektyvumo didinimo, taip pat energijos kokybės vartotojams gerinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo.

Situacijai spręsti bus vykdomas projektas, pagal „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai” priemonę, kurios metu bus atliekami moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros veiklos, padėsiančios sukurti naujus, inovatyvius produktus, skirtus vėjo jėgainės menčių paviršiaus inspektavimui.

Sėkmingam projekto įgyvendinimui, š. m. birželio 15 d. UAB „GO-ERP“ pasirašė sutartį dėl finansavimo skyrimo MTEP veiklų vykdymui, siekiant sukurti inovatyvią vėjo jėgainės menčių paviršiaus inspektavimo technologiją.

Į projektą “MTEP veiklų vykdymas, siekiant sukurti inovatyvią vėjo jėgainės menčių paviršiaus inspektavimo technologiją” (Nr. J05-LVPA-K-03-0089) įmonė drauge su partneriu UAB “Pixpro” iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investuos 324.225,94 Eur.

Bendra projekto išlaidų suma – 536.825 tūkst. Eur.

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Kuriame Lietuvos ateiti logotipas

Send us a message